Noutăţi

 


ICELAND
LIECHTENSTEIN  
NORWAY grants 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a Casei Corpului Didactic Mehedinți.

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021.

 „Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

 

DISEMINARE

Ce face o școală democratică?
Școala ca oglindă a societății! Societatea ca oglindă a școlii!

       Democrația și drepturile omului au șanse să devină realitate în societate doar dacă devin realitate în viața de fiecare zi a fiecărei școli. Educația este un drept, dar este totodată și o modalitate de a face posibil accesul la alte drepturi. Ca să transformi democrația și drepturile omului în realitate, în viața de zi cu zi a școlii tale, ai nevoie să predai propria disciplină prin antrenarea unor atitudini bazate pe valori democratice, dar ai nevoie și de abordarea democratică a celorlalte aspecte vizate de întreaga școală: management, profesori, elevi, părinți, membrii ai comunității locale.
       Pentru a învăța cum este posibil să integrăm democrația și drepturile omului în școală și cum să construim o cultură școlară democratică, o echipă de 5 formatori ai Casei Corpului Didactic Mehedinți - Claudia Gabriela Guină, Simona Tatomir, Carmen Răbonțu, Cristian Florin Harcău și Alin Gabriel Roateș - au participat în cadrul proiectului „4C for DC - 4C for Democratic Citizenship - Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking” (4C pentru Cetățenie Democrată - Comunicare, Colaborare, Creativitate, Gândire Critică) - la un program de formare și vizită de studiu cu tema “Construirea culturilor școlare incluzive și democratice”, organizat de Centrul European Wergeland, la Oslo în Norvegia.

       În cadrul atelierelor de lucru propuse de organizatori, cei 5 formatori ai Casei Corpului Didactic Mehedinți au abordat teme precum:

  • Democrația, drepturile omului și reflectarea acestora în școală;  
  • Conducerea unei școli democratice;
  • Participarea ca bază pentru dezvoltarea școlară democratică. Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului în predare, învățare, evaluare;
  • Competențe pentru o cultură democratică;
  • Construirea de parteneriate cu comunitatea locală, cooperarea cu părinții.

       Împreună cu formatorii Centrului European Wergeland, Elizabeth Kasa Malksoo și Veton Sylhasi și alți colegi participanți, cei 5 formatori și-au antrenat competențe pentru o cultură democratică prin exerciții de simulare privind construirea unei școli democratice. De asemenea, ei au creat și prezentat propriile proiecte de formare pe tema cursului, având în vedere că un rezultat final, obținut după participarea la activitățile de învățare din Oslo, este crearea și integrarea în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Mehedinți a unui program de formare cu tema “Construirea culturilor școlare incluzive și democratice”.

      Proiectul 4C for DC este realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE - Spaţiului Economic European, 2014-2021, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a Casei Corpului Didactic Mehedinți.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe” /
„Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și favorabilă incluziunii”

 Prof. formator Carmen Răbonțu

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Educație și interculturalitate pentru o societate diversă

     Cea de-a doua mobilitate a proiectului "4C for Democratic Citizenship - Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking" s-a desfășurat în Islanda, în perioada 9-15 octombrie 2022. Patru profesori din județul Mehedinți au participat la programul de formare "Diverse Society - Diverse Classroom. Student's diversity benefitting social diversity"al cărui furnizor de formare continuă a fost InterCultural Iceland. Reunind 24 de cadre didactice din Germania, Italia, Franța, Slovacia, Cehia și România, țara noastră a fost reprezentată de profesorii Simona Sbrența, Grigore Giorgi, Sorin Păunescu și Beatrice Popescu, toți având experiență de formator în cadrul Casei Corpului Didactic Mehedinți.
     Cursurile desfășurate la Reykjavik au avut ca temă dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, în contextul diversității lor etnice și culturale, transpuse în beneficiul diversității sociale. Învățarea prin cooperare în grupuri multiculturale sau diverse, dezvoltarea competenței de comunicare, a gândirii critice, a creativității, a rezilienței și inițiativei elevilor au dat concretețe devizei sub care s-a desfășurat întreg programul de formare: „Trăind împreună, învățând împreună, muncind împreună”. În contextul în care vorbim tot mai mult despre o societate multietnică și multiculturală, un astfel de demers, pentru o societate democratică și pentru un învățământ accesibil tuturor, reprezintă un pas necesar. Promovarea și uzitarea metodelor de predare-învățare-evaluare, care să atingă obiectivele educației interculturale, într-o societate dinamică și diversă, au fost obiectivul-cheie al activităților din cadrul sesiunilor programului de formare. De asemenea, au fost abordate subiecte referitoare la crearea și folosirea sarcinilor de lucru bazate pe cooperative learning, cu o abordare interdisciplinară, pe diferențierea între assessment of learning și assessment of learning și, mai ales, conștientizarea necesității actualizării paradigmei de predare-învățare-evaluare, aceea bazată pe competențe. În procesul de devenire al elevului, un rol deosebit de important îl are statusul pe care îl aduce cu el, în sala de clasă, elevul. Raportându-se la acest status, profesorul trebuie să identifice și să adapteze strategiile de motivare, de implicare și de activare a potențialului fiecărui elev, strategii care dezvăluie însăși mentalitatea growth mindset a profesorului.
     Proiectul "4C for Democratic Citizenship - Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking" își propune să instruiască formatorii Casei Corpului Didactic Mehedinți, precum și alte cadre didactice din județul Mehedinți, cu privire la construirea unei culturi școlare democratice, prin dezvoltarea competențelor pentru cultură democratică. De asemenea, se dorește implementarea la nivel instituțional și la nivel de clasă, a unor activități educaționale care să răspundă problemelor controversate legate de abordarea diversității și incluziunii, a democrației și drepturilor omului. În plus, se intenționează construirea și promovarea unui mediu școlar democratic și incluziv.
     Prima mobilitate a proiectului s-a desfășurat în Norvegia, în perioada 25-30 mai 2022, iar programul de formare "Building Inclusive and Democratic School Culturesa avut ca furnizor The European Wergeland Centre. La acest flux de mobilitate, din Mehedinți au participat profesorii Carmen Răbonțu, Claudia Guină, Simona Tatomir, Cristian Harcău și Alin Roateș, toți desfășurând activitate de formatori ai Casei Corpului Didactic Mehedinți.
         Obiectivele Proiectului „4CforDC” sunt:
1)  Creșterea gradului de dezvoltare instituțională europeană a Casei Corpului Didactic Mehedinți, prin facilitarea organizării a 8 mobilități de învățare în statele donatoare, în 2 fluxuri, 4 mobilități în Norvegia și 4 în Islanda, organizate între mai și noiembrie 2022, de 2 furnizori de activități de învățare, cu expertiză în domeniile de competență vizate de proiect.
2)  Îmbunătățirea competențelor în domeniul democrației, drepturilor omului și incluziunii sociale, dar și a competențelor de integrare a acestora în domeniul lor de specialitate – pentru cei 8 formatori ai Casei Corpului Didactic Mehedinți, care participă la cele 8 mobilități de învățare din statele donatoare, Norvegia și Islanda, în perioada de implementare a proiectului.
3)  Adecvarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Mehedinți la nevoile cadrelor didactice și ale elevilor acestora, prin introducerea în Oferta de formare a anului 2022-2023 a unui program de formare acreditat de 60 de ore, în 2 module, propuse de cei 9 participanți la mobilitățile din Norvegia și Islanda.
     Prin resursele dezvoltate de către participanți, în urma acestor mobilități, proiectul se profesorilor ce vor beneficia de follow-up-ul acestui program de formare continuă și, indirect, elevilor acestora.
     Proiectul “4C for Democratic Citizenship - Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking” este derulat de Casa Corpului Didactic Mehedinți, care este beneficiarul unei finanțări nerambursabile în valoare de 23755 Euro, prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. - Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Prof. formator Beatrice-Ani Popescu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Diseminare program de formare continuă "Diverse Classroom. Student's diversity benefitting social diversity" 

     În perioada 9-15 octombrie 2022, patru formatori ai Casei Corpului Didactic Mehedinți (Sbrența Simona-Mihaela, Păunescu Sorin-Gabriel, Giorgi Grigore, Popescu Beatrice-Ani), împreună alți 22 de profesori din diferite țări europene, au participat la programul de formare continuă „Diverse Society – Diverse Classroom Student’s diversity benefitting social diversity”, la Reykjavik. Acest al doilea flux de mobilitate face parte din Proiectul ,, 4C for DC - 4C for Democratic Citizenship - Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking” (4C pentru Cetățenie Democrată - Comunicare, Colaborare, Creativitate, Gândire Critică). Proiectul a fost finanțat prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021.
     Programul de formare continuă s-a focusat pe dobândirea de competențe-cheie și învățarea prin cooperare în grupuri interculturale.
     Activitățile cursului au constat în 50 de ore de învățare prin lectură, realizarea unor sarcini de lucru în grupuri mici, prezentări și, mai ales, debriefing-ul după fiecare activitate.
     Tematica cursului s-a axat pe dezvoltarea educației interculturale în Europa, exemple de sarcini de învățare prin cooperare, metode de învățare utilizate pentru a atinge obiectivele educației interculturale și dezvoltarea competențelor-cheie.
     În acest context al globalizării, în care elevii, viitori cetățeni europeni, au acces facil la o cantitate vastă de informații, ei vor trebui să învețe să-și selecteze permanent acele noutăți care le sunt necesare și să le folosească în relația lor cu lumea în care trăiesc. Deci, o misiune importantă a profesorilor și totodată o provocare pentru aceștia este gestionarea acelei dimensiuni a educației care trebuie să țină cont de noile realități, caracterizate prin dinamism, interacțiune, avalanșă informațională, viteză, digitalizare, cu scopul formării unor tineri capabili să se integreze și să facă față tuturor provocărilor unei societăți aflate într-un proces dinamic continuu.
     Furnizarea de către profesori, elevilor, a unei cantități mari de informații, se poate face prin experimente, învățare dirijată, prin cooperare, prin competiție, a învăța să înveți, care au drept scop formarea unor generații noi, capabile să se adapteze la ritmul actual de dezvoltare a societății.
     O metodă modernă de învățare, utilizată cu succes în timpul stagiului de formare, cu rezultate vizibile, este CLIM (Cooperative Learning in Multicultural Groups) - cu alte cuvinte, învățarea prin cooperare în grupurile multiculturale.
     CLIM este o metodă de învățare inovativă, de lucru în echipă, care oferă acces nu doar la egalitatea de șanse, ci și la echitate, fapt dezirabil în orice sistem de educație. Printre avantajele utilizării acestei metode în activitatea didactică se regăsesc: favorizarea interacțiunii directe între elevi, dezvoltarea încrederii în forțele proprii, dezvoltarea competențelor emoționale, favorizarea învățării trans și croscurriculare, facilitarea comunicării, dezvoltarea creativității, încurajarea inițiativei personale și a gândirii critice, dezvoltarea abilităților sociale.
     Dar, ca orice metodă, CLIM are și ea câteva limite, și anume necesită resurse mari de timp, o cantitate considerabilă de materiale didactice și se aplică cu dificultate pentru disciplinele a căror programă școlară este stufoasă.
     CLIM utilizează metoda mozaicului, adică se bazează pe distribuirea sarcinilor de învățare unor grupuri de elevi astfel încât, la final, în urma colaborării, fiecare elev să dețină întreaga schemă de învățare. În contextul acestui model de învățare, elevii devin, unii pentru alții, resurse, iar principala sarcină a profesorului este crearea condițiilor de interacțiune și asigurarea eterogenității grupului.
     O temă importantă a programului de formare continuă desfășurat în Reykjavik a fost ,,Învățarea prin competiție versus învățarea prin colaborare”. Caracteristicile pozitive ale competiției sunt motivația de a da tot ce e mai bun pentru a câștiga, stimularea învățării, înțelegerea și acceptarea înfrângerilor, însușirea unei atitudini potrivite, adecvate în întregul ciclu de învățare – evaluare, pentru viitoarele competiții, concursuri, teste, examene, „viața reală”. Cooperarea duce la îmbunătățirea capacităților de comunicare și relaționare cu ceilalți, dezvoltarea capacităților de argumentare și medierea conflictelor, creșterea încrederii în sine, toleranță, empatie, responsabilitate.
     Concluzia a fost că nu există o soluție universală pe care să o putem aplica totdeauna, cu eficiență maximă, ci metodele trebuie îmbinate, iar rezultatul să ia forma unui nou model, acela de colaborare competitivă, în care să explorăm toate beneficiile trăsăturilor personale care ne aseamănă sau ne diferențiază raport cu ceilalți.
     Follow-ul acestui context de perfecționare se regăsește în programul de formare continuă pe care cei patru formatori l-au elaborat, ,,Assessment for learning în clasa diversă”, gratuit, avizat de Ministerul Educației și inclus în Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Mehedinți, pentru anul școlar 2022-2023.

Prof. formator Sorin-Gabriel Păunescu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
733418
 
Copyright © 2023 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.